TR  |  EN

Beste Yarışması > Şartname

Şartnameyi indirmek için tıklayınız: https://goo.gl/PQkyqx

 

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV)
10. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması
 1. ŞARTNAME

   

   

  1. Katılma Koşulları

  a)   Yarışmaya T.C. vatandaşları katılabilir.

  b)   Yarışmacıların 1 Ocak 2018 tarihinde 50 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.

  c)    Seçici Kurul üyeleri ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı üyeleri yarışmaya katılamazlar.

  d)   Yarışmaya gönderilen yapıtların, seslendirilmemiş, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.

  e)    Finale kalan yapıtların seslendirme hakkı ile ödül ve mansiyon kazanan yapıtların CD, Kaset, Video-CD ve DVD yapma hakları beş yıl süre ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’na ait olacaktır.

  f)     Ödül kazanan yapıtların herhangi bir orkestrada seslendirilmeleri sırasında, programda yapıt isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir.

  g)    Yarışmaya katılan yapıt sahipleri bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

   

   

  1. Yapıtlarda Aranacak Koşullar

   

  a)   2018 yılında sonuçlanacak olan bu yarışma, piyano ile orkestra için bestelenmiş olan Konçerto türündedir.  

  b)   Besteci, yapıtında kullanacağı kompozisyon dilinde özgürdür.

  c)    Besteci, yarışmaya tek yapıtla katılabilir.

  d)   Yarışmaya gönderilen yapıtın orkestra kadrosu 2 Flüt, 2 Obua, 2 Klarinet, 2 Fagot, 4 Korno, 2 Trompet, 3 Trombon, 1 Tuba, Timpani, 2 Vurmalı Çalgıcı ve yaylı çalgılar grubu için olmalıdır. Besteci gerek duyarsa eser içinde yalnızca 2. flütü küçük flüt (piccolo) ile 2. obuayı korangle ile 2. klarineti de bas klarinet ile değiştirebilir.

  e)    Yapıtın süresi en az 20, en fazla 25 dakika olmalıdır.

  f)      “Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nın bu kez onuncusu gerçekleştirileceğinden, İKSEV, gönderilen yapıtların İzmir’e ithaf edilmesini ve konçertoya (eğer verilecekse) İzmir ile ilgili bir isim verilmesini önermektedir.

   

   

  1. Yapıtın Teslimi

   

  a)   Besteci, yapıtın bilgisayarla yazılmış orkestra partisyonunu ve solist piyano partisini 8 kopya olarak ciltli veya spirallenmiş (A4 boyutu tercih edilir) biçimde;

  İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI

  “10. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”

  Mithatpaşa Cad. No: 138 Karataş – İZMİR

  Adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile ya da makbuz karşılığı elden teslim eder.

  Her üç teslim şeklinde de partisyon sayfa sayısı makbuzlarda belirtilir.

  b)   Yarışmaya gönderilen yapıt, en geç 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 17.00’den önce teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra gelecek yapıtlar yarışmaya katılamaz. Postada ve kargoda olacak gecikmeler ve kayıplardan İKSEV sorumlu tutulamaz.

  c)    Yapıta besteci tarafından bir RUMUZ verilecektir. Rumuz beş rakamdan ya da anlam taşımayan beş harften oluşabilir.  Rumuz, paket üzerine, partisyonun her kopyasında birinci sayfanın sol üstüne yazılacaktır. Yarışmaya gönderilen partisyonlar üzerinde bestecinin kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır.

  d)   Besteci, yapıtı için ayrı ve kapalı bir KİMLİK ZARFI düzenleyecektir.

  ·       Kapalı Kimlik Zarfı’nın üzerinde, bestecinin yapıtı için kullandığı rumuz ile İKSEV “10. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması” deyimi bulunacaktır. (Bu zarf üstünde bestecinin kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.)

  ·       Kimlik Zarfı’nın içinde yapıtın rumuzu, bestecinin Nüfus Cüzdan fotokopisi (arkalı-önlü), adı soyadı, özgeçmişi, adresi, telefon, faks ve e-mail adresini içeren bir belge bulunacaktır.

  ·       Ayrıca Kimlik Zarfı’nın içinde bu Şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli bir belge bulunacaktır.

  e)    Finale kalamayan yapıtların kimlik zarfları açılmaz. Bu yapıtlar sonuçların açıklanmasını izleyen iki ay içinde sahipleri tarafından makbuz belirtilerek geri alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan yapıtlardan İKSEV sorumlu tutulamaz.

  f)     Yapıt teslimi ile ilgili Şartnameye uymayan yapıtlar, yarışma dışı bırakılır.

   

   

  1. Seçici Kurul

   

  a)   Seçici Kurul Üyeleri (soyadı alfabetik sırasına göre)

  Gürer Aykal Orkestra Şefi

  İdil Biret Piyanist

  Turgay Erdener Besteci

  Rengim Gökmen Orkestra Şefi

  Gülsin Onay Piyanist

  Hasan Uçarsu Besteci

  Serdar Yalçın Besteci-Orkestra Şefi  

  b)   Yarışma Genel Sekreteri  

  Serdar Ongurlar Dramaturg

  c)    Seçici Kurul, ilk değerlendirme toplantısı için 27 Ocak 2018 Cumartesi günü toplanır. Toplantının yeri ve saati Yarışma Genel Sekreteri tarafından Seçici Kurul üyelerine en az 15 gün önce bildirilir. Toplantı yerini belirleme hakkı İKSEV’e aittir.

  d)   Seçici Kurul ilk değerlendirme toplantısında kendi üyeleri arasından bir oturum başkanı seçer. Yazmanlık görevini Genel Sekreter yürütür.

  e)    Seçici Kurul üyelerinden biri(leri)nin değerlendirme toplantısına katılamaması halinde yerine İKSEV, bir başka üye belirleme hakkına sahiptir.

   

   

  1. Seçici Kurul ve İlk Değerlendirme

   

  a)   Yapıtlar Seçici Kurul tarafından, bu Şartnamenin hükümlerine uygunluk ile form, özgünlük, ustalık, kendi içinde üslup tutarlığı, yaratıcılık, teknik düzey ve müzikal yapı açılarından değerlendirilir.

  b)   Seçici Kurul Üyeleri, aralarında yaptıkları görüşmenin ardından, finale kalmaya ve seslendirilmeye değer bulduğu en çok dört yapıtı belirler.

  c)    Finale kalmaya değer görülen yapıtların rumuzlarına göre kimlik zarfları Yarışma Genel Sekreteri tarafından Seçici Kurul üyelerinin önünde açılır, finale kalan yapıtlar ve besteciler belli olur. Değerlendirme sonuçları, (ödüllere göre sıralama yapılmadan) “Finale Kalan Yapıtlar” olarak bir tutanakla saptanır, İKSEV Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunulur.

  d)   Finale kalan yapıtların bestecileri, aynı gün İKSEV tarafından ilan edilir.

  e)    Seçici Kurul, yarışmaya değer yapıt bulamazsa, konuyla ilgili görüşlerini ve yarışmanın ertelenmesini İKSEV Yönetim Kurulu’na önerebilir.

   

   

  1. Finale kalan Yapıtlar ve Partilerin Yazdırılması

   

  a)   Finale kalan yapıtlar, “Uluslararası İzmir Festivali” kapsamında düzenlenecek olan Yarışma Konseri’nde seslendirilecektir.

  b)   Yarışma Konseri’ndeki şef ve solistler İKSEV tarafından belirlenir.

  c)    Finale kalan yapıtların Yarışma Konseri’nde seslendirilme sırası, Yarışma Konseri’ni yönetecek olan orkestra şefi tarafından belirlenir.

  d)   Yapıtları Finale kalan besteciler orkestra partisyonunun 2. piyano için düzenlendiği piyano eşlikli solist partisini sonuçların ilanından bir ay sonra, orkestra materyalini de konser tarihinden en geç bir ay önce teslim edeceklerini kabul ederler.

   

   

  1. Yarışma Konseri ve Katılımcı Değerlendirme

   

  Bu yarışmada da katılımcı bir değerlendirme yöntemi uygulanacaktır. Yarışma Konseri’ndeki değerlendirme, Seçici Kurul’un, Orkestra Üyelerinin ve Dinleyicilerin oylarıyla yapılacaktır.

  a)     Seçici Kurul ve Orkestra Üyeleri için iki tip Bireysel Değerlendirme Formu hazırlanacaktır. Yarışma Konseri’nde seslendirilecek bütün yapıtları içeren bu formlar, her ödül için değer görülen yapıtları açık biçimde belirtmeye-sıralamaya elverişli olacaktır.  İki gurup için hazırlanmış olan bu özel formlar,

  ·       Orkestra Üyeleri sahneye çıkarken Orkestra Müdürlüğü tarafından,

  ·       Seçici Kurul üyelerine konser öncesi Yarışma Genel Sekreteri tarafından verilecektir.

  ·       Bir kişiye birden çok form verilmeyecektir.

  b)    Dinleyici oyları ise elektronik oylama sistemi ile saptanacaktır. Yarışma Konseri öncesi her dinleyiciye bir keypad verilecek, dinleyiciler oylarını her yapıt için verilen numaraya göre butona basarak belirleyecek ve ana bilgisayara gönderilen bu oylar dinleyicilerin beğenisini ve sıralamasını saptayacaktır. Dinleyiciler beğendikleri yapıt için verdikleri oy oranlarını, sahnede yansıtılacak olan elektronik panoda görebilecektir.

  c)     Dinleyici oylarının nasıl kullanılacağını içeren bilgiler Yarışma Konseri öncesi bir sunucu ile kapsamlı bir biçimde açıklanacaktır.

   

   

  1. Grup Değerlendirme Kurulları ve Gurup Formları

   

  a)   Yarışma Konseri’nden önce, üç kişiden oluşan üç adet Grup Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu kurullar,

   

  ·       Orkestra için: Orkestra Sorumlusu, Başkemancı ve bir İKSEV görevlisinden;

  ·       Dinleyiciler için: Bir dinleyici, Elektronik Oylama Sorumlusu ve bir İKSEV görevlisinden;

  ·       Seçici Kurul için: Seçici Kurul Başkanı, bir Kurul Üyesi ve Yarışma Genel Sekreteri’nden oluşur.

   

  b)   Her grubun Bireysel Değerlendirme Formları, konser bitiminde, görevliler tarafından toplanır ve değerlendirme kurullarına verilir. Her kurul, kendi grubundaki bireysel değerlendirme formlarını inceleyerek, her yapıta verilen oyların sayısını saptar; yapıtları, aldıkları oy sayısına göre sıraya koyar. Grup sıralamasında notlar, 100, 80, 70, 60 puan olarak verilir. Birden çok yapıta eşit sayıda puan verilmiş olursa, eşit puan alan yapıtlar, aynı sırada gösterilir. Sıralama birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon biçiminde yapılır.

  c)    Bu yöntemle, Orkestra Grup Formu, Dinleyici Grup Formu, Seçici Kurul Grup Formu ve bu formlardaki yapıt sıralaması belirlenmiş olur. Sıralama sonuçları, kesin değerlendirmeyi saptamak için Yarışma Genel Sekreteri’ne verilir ve Yarışma Genel Sekreteri her gruptan gelen puanları toplayarak ödül sıralamasını Seçici Kurul’a açıklar. Eşitlik durumunda Seçici Kurul’un kararı doğrultusunda eşitlik bozulur. Bir ödül, iki yapıt arasında bölüştürülemez.

  d)   Ödül Sıralaması bir tutanakla saptanır ve aynı gece açıklanmak üzere İKSEV’e teslim edilir. Bu karar kesindir, değiştirilemez. 

   

   

  9.   Ödüller

   

  İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV), “10. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nın ödüllerini aşağıdaki gibi saptamıştır:

   

  ·      Birincilik Ödülü: 10.000 TL

  ·      İkincilik Ödülü: 6.000 TL

  ·      Üçüncülük Ödülü: 4.000 TL

  ·      Mansiyon: 2.000 TL (1 adet verilecektir)


Şartname-Duyurular | İKSEV - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı